Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej 27.03-02.04.2017

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 27 marca do 2 kwietnia. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik. 

… Z notatnika strażnika…

Straż Miejska nadal intensywnie prowadzi kontrole czystości i porządku w mieście w wyniku, których sporządzono 10 protokołów. Uszkodzona została latarnia na ul. Przeskok zabezpieczono przewody leżące w pasie drogi i poinformowano właściwe organy zobowiązując do naprawy. Przy ul. Partyzantów został uszkodzony chodnik, trwają czynności wyjaśniające. Podczas rutynowych kontroli placów zabaw stwierdzono uszkodzoną nawierzchnię na placu przy ul. Młodzieżowej. Zabezpieczono i zobowiązano do naprawy. Ul. Gen Thommee ścierwo sarny najprawdopodobniej potrąconej przez samochód, usunięto z drogi, zabezpieczono oraz powiadomiono firmę utylizacyjną. Ponadto stwierdzono uszkodzenia dwóch studzienek przy ul. Mieszka I oraz ul. Kopernika należących do firmy Netia, uszkodzenia trzech znaków drogowych na ul. Modlińskiej, Gen Thommee oraz ul. Lipowa/Kopernika, wszystkie te nieprawidłowości są przekazywane na bieżąco zarządcom dróg jak również właścicielom prywatnym i monitorowane jest usuwanie zgłoszonych usterek.

W ubiegłym tygodniu strażnicy kilkakrotnie interweniowali wobec osób nietrzeźwych. Jedną osobę w stanie upojenia alkoholowego przekazano pod opiekę najbliższych. Wobec spożywających alkohol w miejscu publicznym trzykrotnie zastosowano postępowanie zakończone mandatami, a wobec sześciu osób zastosowano pouczenia (art. 41 kw),

Niestety nadal zdarzają się przypadki spalania gałęzi i liści z ogródków przydomowych lub działkowych informujemy, iż obowiązuje całkowity zakaz spalania, gałęzie i liście powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na stronie miasta.

Dwukrotnie strażnicy interweniowali w sprawie niewłaściwego wyprowadzania psów na spacer za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt w jednym przypadku nałożony został mandat karny kredytowany zgodnie z art. 77 kw, „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany” W tym tygodniu dwukrotnie otrzymaliśmy informacje o bezpańskich psach biegających po mieście. Zostały one odłowione i przewiezione do schroniska.

Niestety nader często jesteśmy wzywani w związku z łamaniem przepisów w ruchu drogowym m.inn. parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych (art. 97 kw).

W jednym przypadku kierowca pojazdu ciężarowego zaparkował w sposób utrudniający widoczność znaku drogowego, w innych przypadkach nałożono na kierujących mandaty karne kredytowane natomiast w jednym był to mandat karny gotówkowy gdyż kierowca był obcokrajowcem, a w ośmiu przypadkach zastosowano formę pouczenia (art. 41 kw).

W/w interwencje w wielu przypadkach są przekazywane strażnikom przez operatorów monitoringu miejskiego jak również przez osoby zgłaszające utrudnienia, każde zgłoszenie jest sprawdzane i na bieżąco rozliczane przez strażników.

Dbając o wiedzę w zakresie pierwszej pomocy ofiarom wypadku nadal prowadzimy wspólnie z OSP Ratownictwo Wodne zajęcia w szkołach, uświadamiając i ucząc naszą młodzież i dzieci jak ważne jest właściwe i szybkie reagowanie i niesienie pomocy.