Lotnisko: Zamiast pracować w Polsce chcieli wylecieć do Szwecji

Dwóch obywateli Ukrainy, którzy chcieli wylecieć do Szwecji zatrzymali wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Obydwaj posiadali polskie wizy długoterminowe wydane w celu wykonywania pracy.

Mężczyźni do kontroli okazali ukraińskie paszporty wraz z polskimi wizami oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez pracodawcę z Nowego Sącza. Cudzoziemcy oświadczyli, że kontaktowali się z pracodawcą i uzyskali informacje, że mogą podjąć pracę dopiero za tydzień. Wolny czas chcieli wykorzystać na zwiedzanie Szwecji. Pracodawca z Nowego Sącza poinformował funkcjonariuszy, że faktycznie takie oświadczenia zostały wydane aczkolwiek cudzoziemcy nie stawili się do pracy ani też mnie kontaktowali w żaden sposób. Z uwagi na zaistniałą sytuację firma wycofała się z chęci dalszego zatrudniania obydwu cudzoziemców.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu wobec 30 i 29 latka zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. W decyzjach określono 15 dniowy termin opuszczenia terytorium naszego kraju oraz orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP na okres 6 miesięcy od dnia ich wykonania lub upływu terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzjach, w przypadku braku informacji o ich wykonaniu. Ponadto na wypadek gdyby Cudzoziemcy w terminie określonym w powyższych decyzjach nie opuścili terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przekroczyli lub usiłowali przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa zakaz ten obejmie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 3 lat licząc od dnia ich wykonania.

Po otrzymaniu decyzji Ukraińcy zostali zwolnieni.

/Straż Graniczna/