Lotnisko: Znów problemy z drogami kołowania i płytą postojową

W dniu 27 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po przeprowadzeniu rutynowej kontroli okresowej na lotnisku Warszawa-Modlin, podjął decyzję o ograniczeniu ruchu poprzez zaprzestanie wykonywania operacji kołowania statków powietrznych o napędzie odrzutowym na drogach kołowania DK-A1 i DK-B.

Decyzja ma charakter proaktywny i podyktowana jest przede wszystkim zapewnieniem bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Prezes Urzędu zwrócił się również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie inspekcji na lotnisku. Jednocześnie informujemy, że remont dróg kołowania był uwzględniony w planach zarządzającego lotniskiem i miał odbyć się w bieżącym roku.

W dniach 16-17 lutego 2017 r. na lotnisku Warszawa/Modlin Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeprowadził, zgodnie z harmonogramem na 2017 rok, kontrolę okresową, której przedmiotem było sprawdzenie bezpiecznej eksploatacji lotniska Warszawa/Modlin w obszarach związanych m.in. ze stanem technicznym i utrzymaniem nawierzchni, oznakowaniem poziomym i pionowym drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej.

W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność 1 poziomu dotyczącą niewłaściwego stanu technicznego dróg kołowania i płyty postojowej, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia ograniczenia w ruchu samolotów na drogach kołowania, na których stwierdzono największą ilość uszkodzeń.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na charakter sprawy, która dotyczy obiektów budowlanych jakimi są drogi kołowania oraz płyta postojowa lotniska użytku publicznego, gdzie stan techniczny nie powinien budzić żadnych wątpliwości, Prezes ULC zwrócił się z prośbą do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie inspekcji nawierzchni lotniskowych pod kątem ich dalszej eksploatacji.

Działania Prezesa ULC, w tym nałożenie ograniczeń dotyczących dróg kołowania DK-A1 i DK-B mają charakter proaktywny i są narzędziem, które pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych. Ograniczenie obowiązuje do czasu potwierdzenia przez Prezesa ULC usunięcia niezgodności.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że z dróg kołowania nadal mogą korzystać samoloty z napędem turbośmigłowym.

Zarządzający lotniskiem jest odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich działań, włącznie z ograniczeniem eksploatacji lub zamknięciem lotniska, jeśli stwierdzone zostaną zjawiska lub okoliczności stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych. W szczególności, zarządzający lotniskiem ma obowiązek w sposób ciągły analizować zagrożenie uszkodzenia statków powietrznych, wynikające ze stanu nawierzchni lotniskowych i niezwłocznie podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

/PJ na podst. ULC/