Sesja Rady Gminy

18 lutego 2015r. w budynku dawnego GOK w Leoncinie odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli protokoły z II-zwyczajnej i IV-zwyczajnej oraz V-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. W posiedzeniu wziął udział Radny Powiatu – Krystian Buszta przedstawiając działania podejmowane przez Radę Powiatu. Na sesji obecni byli również Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie – podinsp. Robert Bendowski oraz Dzielnicowy Gminy Leoncin – st. sierż. Kamil Maciejko. Komendant odczytał zgromadzonym sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2014 roku. Swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił też Wójt Gminy – Adam Krawczak.

Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024,
– w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych wsi,
– w sprawie wystąpienia Gminy Leoncin ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej”,
– w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”,
– w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Leoncin 2016 roku środków stanowiących fundusz sołeckich,
– w sprawie zatwierdzenia planu komisji Rewizyjnej na 2015r.,
– w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Leoncin.

UG Leoncin