Wojszczyce: Odwołany dyrektor Szkoły Podstawowej

Liczne błędy, brak dokumentacji oraz utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez upoważnione osoby. To tylko niektóre z zarzutów pod adresem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojszczycach gm. Zakroczym. Zarządzeniem burmistrza z dniem 27 grudnia odwołany został z funkcji dyrektora.

W uzasadnieniu zarządzenia burmistrza możemy przeczytać – Po kontroli organu prowadzącego w dniu 19.11.2018 r. stwierdzono, iż dyrektor nie realizuje swoich obowiązków w zakresie organizacji pracy kierowanej przez siebie szkoły a także dopuścił się niepożądanego zachowania w stosunku do organu prowadzącego – upoważnionych przez Burmistrza Zakroczymia pracowników przeprowadzających kontrolę tj. odmówił udostępnienia części dokumentacji kontrolującym.

Okazało się, że w trakcie kontroli dyrektor udostępnił jedynie dzienniki lekcyjne, które już w trakcie czynności próbował uzupełnić. – Istnieje uzasadniona podstawa do uznania, że dyrektor szkoły nie przeprowadził zajęć wychowania fizycznego. Prowadzi to do wniosku, że dyrektor pobierał wynagrodzenie za zajęcia, których faktycznie nie zrealizował. Wpisanie tematu zajęć w dzienniku lekcyjnym i podpis nauczyciela jest dowodem na obecność nauczyciela w zakładzie pracy – czytamy w uzasadnieniu odwołania.

Dyrektor kategorycznie odmówił udostępnienia ww. dokumentów tłumacząc się faktem szkolenia, w którym musi wziąć udział. Przedłożył organowi prowadzącemu w trakcie czynności kontrolnych oświadczenie, iż odmawia ich udostępnienia. Nie wyraził także zgody, aby uczynił to sekretarz szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba. Należy nadmienić, że dyrektor nie uczestniczył w szkoleniu, które miało rzekomo usprawiedliwić odmowę udostępnienia dokumentów do czynności kontrolnych. Jak wynika z powziętych informacji przyniósł kadrze pedagogicznej podpisaną przez siebie listę i opuścił szkolenie.

Burmistrz wydając zarządzenie o odwołaniu wskazał w uzasadnieniu na zachowanie dyrektora w czasie kontroli. Wobec braku współpracy z kontrolującymi uznano, że: dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora może spowodować destabilizację pracy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, a także realnie zagrażać interesowi publicznemu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż zaniedbania w organizacji pracy szkoły i kierowaniu nią stanowią realne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania placówki. Za niedopuszczalne należy uznać odmowę udostępnienia organowi prowadzącemu dokumentacji do kontroli. W ocenie organu prowadzącego takie zachowanie dyrektora prowadzi do jednoznacznego wniosku, że dokumentacja o którą został poproszony była albo prowadzona wadliwie, lub w ogóle nie była prowadzona. Niedopuszczalne w ocenie organu jest również uzupełnianie dokumentacji w trakcie czynności kontroli w obecności przedstawicieli organu prowadzącego.

Zarządzeniem z dnia 27 grudnia burmistrz powierzył Pani Jolancie Koteckiej od dnia 27 grudnia 2018 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach a do pomocy zastępstwa za dyrektora w czasie nieobecności wyznaczył Panią Agnieszkę Nowak, która również jest zatrudniona w szkole jako nauczyciel. Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły otrzymała stosowane pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych.

Odwołanemu dyrektorowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.