Dzielnicowi Powiatu Nowodworskiego

Prezentujemy aktualny wykaz dzielnicowych z terenu powiatu nowodworskiego.

Do obowiązków dzielnicowych zespołu należy w szczególności:
– Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewiru.
– Organizowanie pracy dzielnicowego i prowadzenie ewidencji przydzielonych dzielnicowemu spraw oraz przestrzeganie właściwego i terminowego ich załatwiania.
– Udzielanie niezbędnej pomocy dzielnicowym w rozwiązywaniu trudniejszych spraw i wykonaniu skomplikowanych czynności.
– Zapewnianie warunków do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych dzielnicowych, a zwłaszcza pogłębienia przez nich znajomości przepisów służbowych i innych.
– Nadzór nad prowadzonym przez dzielnicowych rozpoznaniem osobowym i terenowym oraz rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń mogących mień wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w rewirze.
– Organizowanie współpracy dzielnicowych z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, instytucji i szkół, wspólnot mieszkaniowych w celu rozwiązywania lokalnych problemów.
– Prowadzenie spraw poszukiwawczych za sprawcami wykroczeń.

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych. Czas obchodu powinien wypełniać, co najmniej 60% czasu służby dzielnicowego. Służba dzielnicowego organizowana jest w systemie zmianowym. Decyzję o realizowaniu przez dzielnicowego poszczególnych zadań w zwiększonym wymiarze podejmuje kierownik rewiru.

Dzielnicowi obsługujący graniczące ze sobą rejony mogą wykonywać wspólne obchody części lub całości obu rejonów.
Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Informacje uzyskane w toku rozpoznania, o którym mowa wyżej, dzielnicowy dokumentuje w formie notatek w teczce rejonu i w razie potrzeby przekazuje drogą służbową do dalszego wykorzystania właściwym komórkom o ogniwom organizacyjnym jednostki Policji. W ramach rozpoznania rejonu dzielnicowy musi posiadać wiadomości, między innymi w zakresie: położenia geograficznego i ukształtowania terenu, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, wyznań religijnych, tradycji, mniejszości narodowych, lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.

Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie, w szczególności: inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej, inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży, informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu, oraz organizuje doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób, realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.

Dzielnicowi Nowy Dwór Mazowiecki

Dzielnicowi Gminy Nasielsk

Dzielnicowi Gminy Czosnów i Leoncin 

Dzielnicowi Gminy Pomiechówek

Dzielnicowi Gminy Zakroczym

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.