Wojszczyce: Odwołany dyrektor Szkoły Podstawowej

Liczne błędy, brak dokumentacji oraz utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez upoważnione osoby. To tylko niektóre z zarzutów pod adresem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojszczycach gm. Zakroczym. Zarządzeniem burmistrza z dniem 27 grudnia odwołany został z funkcji dyrektora.

W uzasadnieniu zarządzenia burmistrza możemy przeczytać – Po kontroli organu prowadzącego w dniu 19.11.2018 r. stwierdzono, iż dyrektor nie realizuje swoich obowiązków w zakresie organizacji pracy kierowanej przez siebie szkoły a także dopuścił się niepożądanego zachowania w stosunku do organu prowadzącego – upoważnionych przez Burmistrza Zakroczymia pracowników przeprowadzających kontrolę tj. odmówił udostępnienia części dokumentacji kontrolującym.

Okazało się, że w trakcie kontroli dyrektor udostępnił jedynie dzienniki lekcyjne, które już w trakcie czynności próbował uzupełnić. – Istnieje uzasadniona podstawa do uznania, że dyrektor szkoły nie przeprowadził zajęć wychowania fizycznego. Prowadzi to do wniosku, że dyrektor pobierał wynagrodzenie za zajęcia, których faktycznie nie zrealizował. Wpisanie tematu zajęć w dzienniku lekcyjnym i podpis nauczyciela jest dowodem na obecność nauczyciela w zakładzie pracy – czytamy w uzasadnieniu odwołania.

Dyrektor kategorycznie odmówił udostępnienia ww. dokumentów tłumacząc się faktem szkolenia, w którym musi wziąć udział. Przedłożył organowi prowadzącemu w trakcie czynności kontrolnych oświadczenie, iż odmawia ich udostępnienia. Nie wyraził także zgody, aby uczynił to sekretarz szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba. Należy nadmienić, że dyrektor nie uczestniczył w szkoleniu, które miało rzekomo usprawiedliwić odmowę udostępnienia dokumentów do czynności kontrolnych. Jak wynika z powziętych informacji przyniósł kadrze pedagogicznej podpisaną przez siebie listę i opuścił szkolenie.

Burmistrz wydając zarządzenie o odwołaniu wskazał w uzasadnieniu na zachowanie dyrektora w czasie kontroli. Wobec braku współpracy z kontrolującymi uznano, że: dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora może spowodować destabilizację pracy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, a także realnie zagrażać interesowi publicznemu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż zaniedbania w organizacji pracy szkoły i kierowaniu nią stanowią realne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania placówki. Za niedopuszczalne należy uznać odmowę udostępnienia organowi prowadzącemu dokumentacji do kontroli. W ocenie organu prowadzącego takie zachowanie dyrektora prowadzi do jednoznacznego wniosku, że dokumentacja o którą został poproszony była albo prowadzona wadliwie, lub w ogóle nie była prowadzona. Niedopuszczalne w ocenie organu jest również uzupełnianie dokumentacji w trakcie czynności kontroli w obecności przedstawicieli organu prowadzącego.

Zarządzeniem z dnia 27 grudnia burmistrz powierzył Pani Jolancie Koteckiej od dnia 27 grudnia 2018 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach a do pomocy zastępstwa za dyrektora w czasie nieobecności wyznaczył Panią Agnieszkę Nowak, która również jest zatrudniona w szkole jako nauczyciel. Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły otrzymała stosowane pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych.

Odwołanemu dyrektorowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.