Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji

Służby Wojewody Mazowieckiego, jak co roku, zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji. Policja, straż pożarna, straż graniczna, sanepid, kuratorium oświaty, inspekcja transportu drogowego będą kontrolować m.in. miejsca zorganizowanego wypoczynku, kąpieliska, stan autokarów wiozących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Bezpieczeństwo podczas wakacji było tematem posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. Posiedzenie odbyło się 18 czerwca br. na terenie AMW Rewita Rynia w Białobrzegach.

Podczas posiedzenia przedstawiciele służb Wojewody Mazowieckiego przedstawili działania, jakie będą podejmować w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży.

– Zespół koncentrował się na tematach związanych z bezpieczeństwem i koordynacją działań odpowiednich służb w okresie letnim. Rozmawialiśmy też o kwestiach prewencyjnych i informacyjnych dotyczących środków psychoaktywnych, szczególnie fentanylu oraz działań podejmowanych w Żurominie i okolicznych miejscowościach. Edukacja dotycząca narkotyków i innych substancji, w tym przypadku leku, którym jest fentanyl jest niezwykle istotna i działania powinny się wokół tego koncentrować nie tylko w okresie wakacyjnym – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Każdy rodzic może sprawdzić, czy wyjazd, na który udaje się jego dziecko, został zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Na specjalnie dedykowanej stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą formy zorganizowanego wypoczynku: obozy, kolonie, półkolonie.

– Kuratorium Oświaty w Warszawie już od marca prowadzi działania związane z organizacją bezpiecznego wypoczynku. Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, żeby każdy zorganizowany wypoczynek był zarejestrowany w specjalnej bazie, ponieważ z niej korzystają wszystkie służby. Wypoczynki zorganizowane, które nie zostały zarejestrowane uznajemy za nielegalne. Na chwile obecną mamy zgłoszonych 3466 wypoczynków, z czego zatwierdzonych jest 2591. Proces trwa – wspomniała Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry, spełniania przez obiekt warunków przeciwpożarowych oraz przedstawić program pracy z dziećmi. Organizator musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Przed zatwierdzeniem wypoczynku pracownicy Kuratorium zweryfikują przekazane informacje i dokumenty.

W tym roku podczas 145 zaplanowanych kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pracownicy Kuratorium będą zwracać szczególną uwagę na działania zapobiegające spożywaniu substancji psychoaktywnych, w tym fentanylu. Profilaktyka antynarkotykowa była jednym z tematów zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w maju br., spotkania z organizatorami wypoczynku letniego. Szkoły w województwie mazowieckim zostały poproszone o przeprowadzenie w tym zakresie, w ostatnim tygodniu przed wakacjami, profilaktycznych zajęć z uczniami.

W tym roku, w ramach konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego dofinansowanie na kwotę ponad 2,2 mln zł, z dotacji Wojewody Mazowieckiego, otrzymało 45 organizacji pozarządowych.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

– Mazowiecka Policja będzie zapewniała bezpieczeństwo, pełniąc służbę w patrolach zmotoryzowanych, wodnych, rowerowych. Apeluję do opiekunów o to, żebyśmy w sposób szczególny zwracali uwagę na to, gdzie i z kim przebywają nasze dzieci, o której wracają. Kto z nimi nawiązuje kontakty. To wszystko ma wpływ na całokształt bezpieczeństwa. Dużą uwagę poświęcamy również transportowi. Młodzi ludzie będą korzystali z motocykli, rowerów, halajnóg. Policja jest przygotowana również w tym zakresie do intensywnych kontroli – podkreślił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik.

Kluczowym elementem prowadzącym do zaniechania ryzykownych i niezgodnych z prawem zachowań jest profilaktyka. Dlatego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu będą prowadzić szereg wzmożonych działań prewencyjno-kontrolnych. Działania te mają na celu m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa m.in. w obrębie ogólnodostępnych miejsc (np. deptaki, parki miejskie, bulwary), w rejonach obiektów oraz miejsc organizowania imprez z udziałem większej liczby osób, w miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obozów i biwaków harcerskich usytuowanych pod namiotami, w środkach publicznej komunikacji zbiorowej oraz na dworcach kolejowych, autobusowych i w miejscowościach zwiększonego ruchu turystycznego;
  • zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym m.in. poprzez egzekwowanie
    od kierujących pojazdami respektowania przepisów, reakcję na nieprawidłowe zachowania wobec niechronionych uczestników ruchu, eliminację kierujących pojazdami pod wpływem środków niedozwolonych oraz pojazdów niesprawnych technicznie, czy też organizację punktów kontroli autokarów. Celem działań profilaktycznych prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego KWP jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze. Podejmowane inicjatywy wynikają ze zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Zadania te realizować będą policjanci posiadający specjalistyczne kwalifikacje i przeszkolenie. Priorytetem jest zmniejszenie liczby utonięć osób, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne. W swych działaniach wspierać będą także inne podmioty, w tym właściwe gminy oraz WOPR.

Ponadto Policjanci będą prowadzić zintensyfikowane działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. za pośrednictwem oficerów prasowych, serwisów internetowych czy lokalnych mediów, wskazując tematy związane z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu w trakcie sezonu letniego.

Komenda Stołeczna Policji

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji również planują szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wakacji. Działania te będą oparte o:

  • bezpieczeństwo w drodze na zorganizowany wypoczynek,
  • bezpieczeństwo nad wodą,
  • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

– Będziemy nadzorować wypoczynek w miejscach zorganizowanych prowadząc kontrole we współpracy z właściwymi inspekcjami. Policjanci są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do reagowania w sytuacjach zagrożeń nad wodą. Została oddelegowana grupa policjantów, którzy będą prowadzili kontrole autokarów w wyznaczonych do tego miejscach – poinformował Zastępca Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Krzysztof Ogroński.

Policjanci skupią się na kontrolowaniu stanu trzeźwości, uprawnień i kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewozy wakacyjne oraz kontrolowanie stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wakacje, w szczególności poprzez utworzenie stałych punktów kontroli autokarówHarmonogram kontroli autokarów dostępny jest pod linkiem: https://policja.pl/pol/aktualnosci/246395,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-Wakacje-2024.htmlWykaz punktów na terenie Komend Powiatowych Policji będzie publikowany każdorazowo na stronach internetowych tych jednostek.

Ponadto funkcjonariusze KSP będą systematycznie sprawdzać tzw. „dzikie kąpieliska”, pod kątem ich właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych „Zakaz kąpieli” lub „Czarny Punkt Wodny”.

Policjanci będą prowadzić nadzór prewencyjny rejonów zamieszkania, w celu niedopuszczenia do włamań i kradzieży w okresie wyjazdów urlopowych. Służby będą także patrolować tereny rekreacyjno-sportowe, miejsca rozrywki (zwłaszcza pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej) oraz gromadzenia się dzieci i  młodzieży.

Ponadto prowadzone będą liczne zajęcia edukacyjne, podczas których omówione zostaną  zagadnienia m.in. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, w miejscu zamieszkania, problematyki uzależnień czy właściwego zabezpieczenia mienia.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej  przeprowadzą czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorzy wypoczynku podczas kontroli będą informowani o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów, o obowiązku wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, oznakowaniu znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi, stanie dróg ewakuacyjnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek pożaru.

– Straż Pożarna już od dłuższego czasu przygotowuje się do zabezpieczenia wypoczynku dzieci w okresie wakacyjnym. Prowadzimy kampanię edukacyjno-informacyjną, która jest realizowana w obiektach oświatowych oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń w tym pikników rodzinnych. Edukujemy dzieci także z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto we współpracy z Kuratorem Oświaty prowadzimy działalność kontrolno-rozpoznawczą, realizowaną w miejscach wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży – przekazał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Maciej Bieńczyk.

Szczególnym nadzorem strażacy otoczą obozy harcerskie, które są najbardziej narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi. W trakcie inspekcji miejsc, w których są one organizowane, sprawdzane będą w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsca bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

Okres wakacyjny to także czas, w którym znacznie częściej wpływają do PSP zgłoszenia dotyczące tonących osób, przewróconych żaglówek itp. Dlatego też w pełnej gotowości do prowadzenia działań jest 5 grup wodno-nurkowych oraz jedna sonarowa.

Strażacy w ramach szeroko rozumianej „prewencji społecznej” prowadzą działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń z udziałem poszczególnych grup społecznych (osób dorosłych, dzieci i młodzieży) oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Inspektorzy Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży podczas wycieczek. Harmonogram kontroli autokarów jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/witd-radom/bezpieczny-autokar—wakacje-2024. Stały punkt kontrolny znajduje się przy Torwarze w Warszawie.

Zgłoszenia autokarów przyjmowane są w oddziale Warszawa-Wesoła ul. Żółkiewskiego 17, nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00-15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a, nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:00-15:00.

Aby wyjazdy i powroty były bezpieczne Inspektorzy WITD w Radomiu będą prowadzić kontrole autokarów również na głównych szlakach komunikacyjnych. Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowcy, uprawnienia firmy przewozowej, uprawnienia i badania kierowcy oraz czas pracy kierowcy.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

– Latem mamy dużą liczbę osób wypoczywających nad wodą. Chętnych zapraszamy nad Jezioro Zegrzyńskie, gdzie w portach znajduje się ponad 2,5 tysiąca jednostek pływających. Można skorzystać z kąpieli w wodzie oraz wypocząć na trzech strzeżonych plażach. Tutaj służby współpracują ze sobą, żeby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie – zapewnił Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski.

Legionowskie WOPR działa na terenie Jeziora Zegrzyńskiego, rzek Bug i Narew, Kanału Żerańskiego oraz mniejszych akwenów na terenie powiatu legionowskiego. W sezonie letnim na 3 kąpieliskach i w załogach interwencyjnych o bezpieczeństwo wypoczywających będzie dbać łącznie 60 ratowników wodnych. Zespoły ratowników, pracujące na wodzie, będą miały do dyspozycji 7 łodzi motorowych i dwa skutery wodne w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt. Przez całe wakacje dyżur pełni Centrum Powiadamiania Ratownictwa Wodnego zlokalizowane w bazie Legionowskiego WOPR, które odbiera informacje o zdarzeniach z systemu numeru alarmowego 601 100 100 PSP w Legionowie, centrali 112, Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, jak również z obserwacji za pośrednictwem systemu monitoringu LWOPR.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Pracownicy inspekcji sanitarnej będą przeprowadzać planowe kontrole oceniające stan sanitarno-porządkowy zgłoszonych do Kuratora Oświaty turnusów letniego wypoczynku m.in. obozów zorganizowanych pod namiotami. Celem kontroli będzie sprawdzenie przestrzegania wytycznych oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zabezpieczenia miejsc przed skutkami nawałnic i burz.

W trakcie trwania sezonu letniego kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli oraz baseny odkryte, kontrolowane będą w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i sanitarno-porządkowych oraz w zakresie jakości wody.

W celu informowania o jakości wody w otwartych kąpieliskach i dostępnej infrastrukturze prowadzony jest przez Główny Inspektorat Sanitarny „Serwis kąpieliskowy”. Sporządzany jest również „Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli” (aktualizowany co 2 tygodnie), dostępny na stronie GIS: https://www.gov.pl/web/gis/lista-miejsc-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapieli oraz serwis basenowy dostępny na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/serwis-basenowy.

Pracownicy inspekcji sanitarnej podejmować będą działania prewencyjne i eliminujące nielegalne wytwarzanie i sprzedaż środków zastępczych (np. e-papierosów, odżywek fitness czy produktów konopnych) oraz będą kontrolować miejsca na terenie województwa mazowieckiego, w których może dochodzić do wprowadzania do obrotu tych środków.

Będzie prowadzony także nadzór nad obiektami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie warunków żywienia zbiorowego, stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń bloku żywieniowego oraz wyposażenia, w tym sposobu przechowywania środków spożywczych.

Jednocześnie w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia pracownicy inspekcji będą prowadzić działania związane z profilaktyką chorób zakaźnych i odzwierzęcych, profilaktyką uzależnień, w tym używania środków psychoaktywnych, przede wszystkim tzw. nowych narkotyków, alkoholu i tytoniu,  profilaktyką zatruć pokarmowych, propagowaniem zdrowego i higienicznego stylu życia, w szczególności aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje pracę służb zespolonych oraz niezespolonych Wojewody Mazowieckiego, a także gromadzi i przetwarza informacje wpływające do WCZK od ww. służb, powiatowych i miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców województwa.

W posiedzeniu MWZZK wzięli udział także: Wicestarosta Legionowski Konrad Michalski, Zastępca Komendanta Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu kom. Krzysztof Maćkula, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Krzysztof Ogroński, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Maciej Bieńczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska, II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Dariusz Hyc, Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Edyta Sierpińska, Specjalista w Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Granicznym Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Starszy Chorąży Sztabowy Straży Granicznej Sebastian Siwak, p.o. Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega, Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Legionowskiego Jan Wielechowski, Dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Artur Wasilewski, Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski, Wiceprezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Rodziewicz, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Michał Kawka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Sobiesak, Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, Rzecznik Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Paulina Abramczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Mariusz Sepełowski.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.