Jaskółowo: Bezpieczne powietrze w okolicy wyspiska

W dniu 27 czerwca 2017 r. ok. godz. 19:00 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie został poinformowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim o pożarze odpadów na eksploatowanej kwaterze nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk, pow. nowodworski. 

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura Ciechanowie, którzy dokonali oględzin miejsca pod kątem ewentualnego wpływu zdarzenia na środowisko. W wyniku przedmiotowych działań zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia geomembrany w obwałowaniu kwatery przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury np. poprzez obsypanie dolnej części skarpy odpadów piaskiem oraz bieżące monitorowanie ilości odcieków w kwaterze. Zarządzający składowiskiem skierował na miejsce zdarzenia dwie koparki, które utworzyły obwałowanie z piasku wokół hałdy odpadów. Wykonanie tych prac ograniczyło również możliwość przedostania się wody pogaśniczej poza obręb kwatery na której wybuchł pożar i odprowadzanie jej wraz z odciekami ze składowiska do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Kolejne działania WIOŚ w Warszawie prowadził w dniu 28 czerwca 2017 r. Polegały one na:

1) wykonaniu ponownych oględzin składowiska i sprawdzeniu czy nie doszło do przedostania się wód pogaśniczych i odciekowych poza kwaterę;

2) przeprowadzeniu pomiarów jakości powietrza przy użyciu detektora zdalnego chmury substancji niebezpiecznych:

Pomiary przeprowadzone zostały w punktach pomiarowych wyznaczonych w okolicy składowiska odpadów oraz w bezpośrednimi sąsiedztwie najbliżej położonych nieruchomości  zamieszkanych.

W pobranych próbkach powietrza nie wykryto obecności substancji niebezpiecznych w stężeniu zagrażającym środowisku.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie będzie podejmował bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.