Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli postępowanie karne wobec mężczyzny, który umożliwiał uzyskanie dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu cudzoziemcom na terytorium RP.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli postępowanie karne wobec mężczyzny, który umożliwiał uzyskanie dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu cudzoziemcom na terytorium RP.

W minionych dniach do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu obywatelowi Ukrainy. Mężczyzna od 2016 roku umożliwiał uzyskanie dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu cudzoziemcom, którzy nie spełniali ustawowych warunków, aby uzyskać zezwolenie na pobyt na terytorium RP.

Obcokrajowiec udostępniał cudzoziemcom własne środki finansowe, które wpłacał na utworzone w tym celu rachunki bankowe. Pieniądze znajdowały się na kontach klientów wyłącznie na czas oczekiwania przez nich w placówce bankowej na wystawienie przez pracownika banku zaświadczenia o posiadaniu środków finansowych, niezbędnych do utrzymania się przez deklarowany okres na terytorium RP. Sprawca każdorazowo za taką usługę pobierał od cudzoziemców opłatę wysokości 10% kwoty widniejącej na zamówionym przez nich zaświadczeniu.

Swoje usługi, mężczyzna ogłaszał poprzez portale społecznościowe oraz za pośrednictwem opracowanej w tym celu strony internetowej, upodobniając swoją ofertę do usług oferowanych przez wybrany bank.

Beneficjentami procederu byli głównie ukraińscy studenci warszawskich uczelni, którzy w rzeczywistości nie posiadali wymaganych środków finansowych. Przedkładali oni tak uzyskane zaświadczenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w ramach postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na pobyt na terytorium RP.

W toku postępowania udowodniono, że cudzoziemiec ułatwił w ten sposób pobyt wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 786 ustalonym cudzoziemcom, osiągając w ten sposób korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 166 000 zł. Ponadto podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono komplet podrobionych pieczątek lekarzy różnych specjalizacji, ostemplowane in blanco druki zaświadczeń lekarskich, podrobione zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP.

Mężczyzna przyznał się do ułatwiania cudzoziemcom pobytu na terytorium RP wbrew przepisom oraz przygotowania do posłużenia się przez nich podrobionymi dokumentami. Wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze w postaci 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat oraz grzywny wysokości 30 000 zł.

Postępowanie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Zobacz również