Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Czosnów: Nieodpłatne dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w godzinach pracy ośrodka: ( poniedziałek 9:00 do 17:00, wtorek-piątek godz. 8:00 do 16:00).

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/333/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 684,00 zł na jedną osobę w rodzinie do końca września 2015 r. Z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W związku z powyższym od 1 października dochód uprawniający do przyznania dożywiania wynosić będzie 771,00 zł na 1 osobę w rodzinie.

Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną wraz z wymaganą dokumentacją do tutejszego Ośrodka, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby i rodziny, określone w art. 107. ust.5b,5c,5d ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, dowód otrzymania renty, emerytury, decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2) aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał); wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby- aktualne zaświadczenia od lekarza, w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej,
6) oświadczenia o stanie majątkowym.

Bliższych informacji w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie pod nr tel.: 22 785 05 58.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
Maria Bielecka

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.