Przełączenie numeru 998 na 112

Od 20 maja w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Proces ten będzie trwał 19 dni i zakończy się 7 czerwca 2021 r. Przełączenie numeru na terenie powiatu nowodworskiego zaplanowano na 24 maja 2021 roku.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie nowodworskim wybierając numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:
• szybsze powiadamianie służb ratowniczych,
• eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,
• zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,
• obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,
• obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,
• możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce.