Leoncin: 500+

W gminie Leoncin wszystko już gotowe na wypłatę świadczeń rodzinnych z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. We wniosku można znaleźć szczegółowe pouczenia oraz wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać.

Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku pomocy Społecznej w Leoncinie od dnia 1 kwietnia 2016 r., jak również w zespołach szkół na terenie gminy w wyznaczonych dniach.

W dniu 10-marca 2016r. w Świetlicy wiejskiej (dawny GOK) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu Rodzina 500+.

Gospodarz spotkania – Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak witając przybyłych na spotkanie mieszkańców nakreślił zarys ruszającego od 1 kwietnia programu wsparcia rodzin. Szczegółowe informacje przekazali Aneta Bogdanowicz – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społeczne w Leoncinie Jakub Brzeziński . Poruszono najważniejsze punkty ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  programu Rodzina 500+. Prowadzący zaznaczyli również, iż wnioski oprócz OPS, składać będzie można również w szkołach na terenie Gminy, gdzie przyjmować je będą oddelegowani pracownicy. Mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko te rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. Tylko osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować swój dochód w czasie składaniu wniosku.

Opublikowane 19 lutego 2016 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zawiera wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim jednak szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Należy w nim podać m.in. dane dzieci oraz pozostałych członków rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy również podać informacje pozwalające na ustalenie dochodu (np. o dochodach niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych z gospodarstwa rolnego czy alimentach). Rozporządzenie zawiera też listę dokumentów, które część osób ubiegających się o świadczenie będzie musiała dołączyć do wniosku. Są to m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu – w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Do rozporządzenia dołączono również wzory dodatkowych oświadczeń, które
w niektórych sytuacjach trzeba będzie dołączyć do wniosku. Ustawa zakłada, że wniosek będziemy składać raz w roku, w miejscu zamieszkania, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.,. Każdy  wniosek złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, czyli od 01 kwietnia do 01 lipca włącznie, będzie skutkowała wyrównaniem za okres od 01 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Pozostałe opublikowane rozporządzenia dotyczą sprawozdań rzeczowo-finansowych. Jedno z nich zakłada, że sprawozdania dotyczące świadczeń wychowawczych będą gromadzone w dwojaki sposób: w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. – co miesiąc, a po upływie tego okresu – co kwartał.

Następne rozporządzenie dotyczy sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydanie go było konieczne z tego względu, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowe świadczenie przysługujące rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówki typu rodzinnego – dodatek wychowawczy. Dlatego do rozporządzenia wprowadzone zostało sprawozdanie (oraz jego wzór) dotyczące realizacji przez powiat dodatku wychowawczego.

TAGI: