Nowy Dwór Maz: Wyprawka Szkolna

Wyprawka szkolna to pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc przysługuje:

  • uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
  •  uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne;
  • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych;
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych. To dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum, z wyjątkiem klasy I, i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 574zł netto.

Wnioski o wyprawkę szkolną można pobrać ze szkół. Wniosek należy złożyć w szkole do której będzie uczęszczał uczeń, dla której organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inny organ mogą pobrać wniosek w pok. 307 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Maz.

Wnioski należy złożyć do 10 września 2015r. w:

  • szkole prowadzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
  • Urzędzie Miejskim ul. Zakroczymska 30 Nowy Dwór Maz. pok. 307, szkoły ponadgimnazjalne (oprócz Zespołu Szkół nr 2 w NDM oraz Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. – Modlinie Twierdzy, wnioski do dyrektorów szkół)

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia, decyzje, wyroki sądów, karty osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy niezbędne do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny.

Wypłata środków finansowych nastąpi po przedstawieniu oryginału dowodu zakupu (rachunku, faktury) odpowiednio w szkole bądź Urzędzie Miejskim.

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.