Nowy Dwór Maz: ZWiK buduje suszarnię osadów ściekowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim od kilku lat przygotowuje się do realizacji niezwykle istotnej i kosztownej inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów ściekowych.

Inwestycji, która pozwoliłaby całkowicie uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszego Miasta. Szanse na jej realizację daje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiS) – perspektywa na lata 2014-2020, z którego ZWiK Sp. z o.o. planuje pozyskać dofinansowanie w postaci dotacji.

W poprzedniej perspektywie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013 większość aglomeracji w Polsce, w tym również Nowy Dwór Mazowiecki, skupiło się na modernizacji bądź budowie oczyszczalni ścieków, pomijano jednak (głównie ze względu na brak regulacji prawnych) gospodarkę osadami ściekowymi. Dlatego też w obecnej perspektywie finansowej większość środków zarezerwowanych jest na budowę instalacji przeznaczonych na zagospodarowanie osadów ściekowych ze wskazaniem na budowę suszarni osadów ściekowych.

Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska stopniowo implementuje do polskiego prawa wymuszają na nas zmianę podejścia do tematu osadów ściekowych (aktualnie traktowanych jako odpad) i możliwości ich wykorzystania. Kwestią czasu jest zmiana kwalifikacji osadów ściekowych z odpadu na pełnowartościowe, wysokokaloryczne paliwo alternatywne.

Obecnie większość dużych miast, na terenie Polski, już posiada suszarnie osadów ściekowych. Wysuszony osad przekazywany jest jako paliwo do cementowni. W Warszawie wysuszone osady są spalane w instalacji do spalania osadów ściekowych, a pozyskana energia wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni „Czajka”. Podkreślić należy, że do końca 2020 r. większość oczyszczalni ścieków w Polsce wybuduje suszarnie osadów ściekowych posiłkując się dotacją z UE.

Problem coraz większej ilości powstających osadów ściekowych nie zniknie sam, a możliwości jego przyrodniczego wykorzystania są znacznie ograniczone, dlatego też budowa suszarni osadów ściekowych została ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Nowy Dworze Mazowieckim na lata 2015-2020. „Plan” został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim dnia 06 lutego 2015 r. (Uchwała NR IV/20/15).

Lokalizację suszarni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim determinuje głównie dostępność odpowiednio dużego terenu pod tego rodzaju inwestycję. Choć idealnym miejscem byłby teren przy oczyszczalni ścieków „Południe” to z oczywistych względów (brak miejsca) konieczne było jego wykluczenie.

W związku z tym jedynym, rozsądnym rozwiązaniem okazała się lokalizacja suszarni w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Energetyki Cieplnej, w dzielnicy określanej jako dzielnica przemysłowa.

Planowana suszarnia mogłaby zostać wybudowana na wolnej od zabudowy działce o powierzchni 1,4 ha (teren jest zakrzewiony i zadrzewiony). Ww. działka znajduje się 2,5 km od terenu oczyszczalni ścieków „Południe” i sąsiaduje bezpośrednio z lasem Dębinka, zakładami przemysłowymi i magazynowymi, polami uprawnymi oraz ZEC.
Najistotniejszy z punktu widzenia mieszkańców miasta jest fakt, iż najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się poza zasięgiem planowanej inwestycji.
Podkreślamy, iż celem inwestycji „budowa suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim” jest zmiana sposobu dotychczasowego zagospodarowania osadów ściekowych. Obecnie osady powstające na oczyszczalni „Południe” są przekazywane wyspecjalizowanej firmie celem ich utylizacji. Suszarnia ostatecznie rozwiąże problemy związane ze składowaniem osadów ściekowych. Dzięki osuszaniu (odparowaniu wody) zmniejszy się zarówno objętość, jak i masa osadów. Docelowo po wysuszeniu (ok. 90%) osad może być przetransportowany do odbiorców takich jak cementownie, czy zakłady termicznego przekształcania osadów (oczyszczalnia „Czajka” w Warszawie).

Ze względu na pełną higienizację, osuszony osad mógłby być wykorzystywany w kompostowniach, ponadto znajdzie zastosowanie w rolnictwie, jako wartościowy nawóz.
Osady odwodnione dostarczane na teren planowanej suszarni będą poddawane procesowi suszenia pod wpływem gorącego powietrza o temp. 110-130 st. Celsjusza. Zastosowanie nowoczesnej instalacji pracującej na lekkim podciśnieniu wyeliminuje problem uwalniania do środowiska zewnętrznego odorów, produkując niemal bezzapachowy granulat. Dla dokładnego oczyszczenia powietrza przed jego wyprowadzeniem na zewnątrz zostanie dodatkowo zainstalowany biofiltr.

Zaznaczamy, że w przeciwieństwie do procesu spalania, w czasie suszenia nie zmienia się skład chemiczny osadu. Suszenie polega na prawie całkowitym odparowaniu wody, która odprowadzana jest do kanalizacji. Nowoczesna suszarnia osadu nie posiada komina, gdyż nie emituje spalin z suszenia osadu.

Budowa suszarni osadów, jest konieczna z wielu powodów, jednak do najważniejszych należą zmieniające się przepisy prawa, które jednoznacznie zakazują składowania osadów ściekowych na wysypiskach śmieci.

Jeśli teraz nie wykorzystamy szansy w postaci kilkumilionowej dotacji z Unii Europejskiej, to po 2020 r. (pod presją wymogów prawa polskiego i unijnego oraz kar finansowych wynikających z jego nie stosowania) zmuszeni będziemy do wybudowania suszarni z własnych środków. Brak zewnętrznego wsparcia finansowego (zwłaszcza bezzwrotnego) przełoży się na znaczne podniesienie opłat z tytułu odprowadzania ścieków. Innym (choć równie kosztownym jak poprzednie) rozwiązaniem będzie odpłatne suszenie osadów w sąsiednich miastach (Ciechanowie bądź Warszawie), a tym samym uzależnienie od cen narzucanych przez odbiorców osadu i ponoszenie kosztów ich transportu.

W tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem, jest wykorzystanie szansy jaką stwarza wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

/Materiał Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim/

2 thoughts on “Nowy Dwór Maz: ZWiK buduje suszarnię osadów ściekowych

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.